خانه / دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

تیستن به عنوان ارائه دهنده ادوار تخصصی در حوزه تست نرم‌افزار، تا این لحظه دوره‌های ذیل را برای بارگزاری ارائه داده است. این دوره‌ها اکنون در حال افزایش است که برنامه دوره‌های آتی در همین صفحه به اطلاع تمامی متقاضیان خواهد رسید.


لوگوی دوره


عنوان و جزییات دوره


مدارک قابل ارائه توسط تیستن


لیست برگزاری‌ها


وضعیت ثبت نام


Cypress


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


Pen Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


API Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


WPLT Performance Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


JMeter API Test Automation


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال برگزاری


JMeter Performance Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


TDD-Test Driven Development


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


Software Analysis


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Selenium WebDriver


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


ISTQB Advanced Level-Test Analyst


صرفا پایان دوره


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


ISTQB Foundation Level-Agile Tester


صرفا پایان دوره


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


ISTQB Foundation Level


صرفا پایان دوره


لیست


در حال برگزاری


آموزش تست در تیم‌های Scrum


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش Exploratory Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


آموزش تکنیک‌های عمومی تست


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش تکنیک Use Case Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال برگزاری